Leonbergers show results

Home Shows Kennels Search  

List all kennels!
Karabas
S. & A. Christan - Peeters
 
  Name Born
Karabas Ach Hobbe's Ukkepuk
Karabas Akumba Quibus
Karabas Dangadhena Dobelle 08/03/2001
Karabas Etakane Emboei Ekon 10/03/2001
Karabas Jasta Jaime Jessy 28/12/2004
Karabas Joamo Julius Jobb 28/12/2004
Karabas Jokk-Molik Jokk Da Ja-Ja 28/12/2004
Karabas Yabidabido Yaki Yaki